Generalforsamling d. 9 maj kl. 15. Vi holder GF i forbindelse med åbningsdagen og håber på stor opbakning. Ideen er at tage på vandet først, for derefter at mødes friske til GF i klubhuset. Herefter tænder vi op i grillen og får skudt sæsonen 2015 godt igang.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Altså senest 25. April kl 15.00.

 

Dagsorden for GF 2015:

1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand ( ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2 suppleanter til bestyrelsen
f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt