Kære alle,
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 2. Juli kl 18 i klubhuset.
Baggrunden er, at de nuværende vedtægter har vist at være problematiske for overdragelse af kontiadgange til den nye kasser. Vedtægtsændringen som den fremstår nedenfor er forslået af banken.

Vi har i bestyrelsen desuden valgt at medtage øvrige forslag til ændringer som diskuteret på tidligere generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forslag om vedtægtsændringer – se nedenfor
4. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer ved ekstraordinær generalforsamling 2. Juli 2018:
§ 2 Surfklubbens formål
Der tilføjes: ”- at dyrke windsurfing”

§ 5 Kontingent
”… Kontingent opkræves årevis forud for alle medlemmer.”
Ændres til
”… kontingent opkræves årevis forud med betaling 1. april for alle medlemmer.”

§ 13 Konstituering – tegningsret
”Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kasseren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kasseren i forening.”

Ændres til
”Klubben tegnes af formanden og kasser i forening.

Forklaring af ændring af paragraf 13: Ved denne formulering kan formanden ikke disponere alene uden godkendelse fra kasser, kasseren kan dog få adgang til netbank og disponere over konto uden at formanden skal godkende alle bevægelser, hvilket af den måde kasseren hidtil har gjort det på, som viser sig at være vedtægtsstridigt.